Taobao không gửi mã xác nhận về điện thoại, cách xử lý nhanh